Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 8:11

=14,4833333 phút

19 tháng 3 lúc 10:46

(43 x 60 + 27) : 3giây =869 giây=14,4833333333 phút

6 tháng 3 2022 lúc 20:32

a ) = 84 phút 27 giây

 b ) = 2 giờ 33 giây

6 tháng 3 2022 lúc 20:33

tk cho mình nha , mình trả lời ở trên rồi đó

18 tháng 1 2022 lúc 16:05

12 giờ 43 phút - 7 giờ 17 phút = 5 giờ 26 phút 

6 phút 15 giây x 4 = 7 phút

18 tháng 1 2022 lúc 16:08

cảm ơn bn nha!

22 tháng 4 2022 lúc 17:19

7 giờ 36 phút

13 phút 18 giây

13 năm 6 tháng

6 phút 50 giây

22 tháng 4 2022 lúc 17:20

14 giờ 24 phút - 6 giờ 48 phút =7 giờ 36 phút

7 phút 35 giây + 5 phút 43 giây =13 phút 18 giây

4 năm 6 tháng x 3 =13 năm 6 tháng

34 phút 10 giây : 5 =6 phút 50 giây

28 tháng 4 2020 lúc 18:24

A, 8 phút 13 giây

B, 32 phút 47 giây

C, 13 giờ 27 giây 

D, 18 giờ 20 giây.

k giúp mn nha!

28 tháng 4 2020 lúc 18:28

a) 8 phút 13 giây          

b) 32 phút 47 giây

c) 13 giờ 17 phút

d) 18 phút 20 giây

k cho mk nha bn!

11 tháng 3 2018 lúc 10:38

43 phút 37 giây=2617 giây

1 giờ 50 giây= 110 giây

5 năm 9 tháng + 3 năm 7 tháng=9 năm 4 tháng=112 tháng

18 tháng + 6 năm 6 tháng=8 năm=96 tháng

6 ngày 15 giờ+29 ngày 21 giờ=36 ngày 12 giờ=876 giờ

12 giờ 35 phút +72 phút=13 giờ 48 phút= 828 phút

45 phút 49 giây + 35 phút 27 giây=81 phút 16 giây=4876 giây

11 tháng 3 2018 lúc 15:41

thank you

19 tháng 1 2022 lúc 22:36

Bài 2: 

a: 12 năm 9 tháng+8 năm 12 tháng

=153 tháng+108 tháng

=261 tháng

b: 4 ngày 19 giờ+5 ngày 17 giờ

=115 giờ+137 giờ

=252 giờ

c: 6 ngày 17 giờ+12 ngày 9 giờ

=161 giờ+297 giờ

=458 giờ

d: 12 phút 45 giây+2 phút 36 giây

=765 giây+156 giây

=912 giây

e: 8 năm 8 tháng+15 năm 14 tháng

=104 tháng+194 tháng

=298 tháng