Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 16:45

Thời gian Lan đi mà không nghỉ là 27 : 9 = 3 (giờ)

Thời gian Lan đi mà có ngủ là 3 giờ + 20 phút = 3 giờ 20 phút

Thời gian Lan đến trường là 6 giờ + 3 giờ 20 phút = 9 giờ 20 phút

 

14 tháng 3 2018 lúc 21:04

thời gian lan đến trường là: 3/6 giờ +5 phút = 0.5 giờ + 5 phút= 35 phút

lan đến trường lúc 6 giờ 30 phút + 35 phút= 7 giờ 5 phút 

10 tháng 6 2018 lúc 10:29

Nếu không nghỉ thì lan đến lúc là 

6h47'- 9' = 6h38'

lan đến trường hết số phút là

6h38' - 5h55' = 43'

lan đến sớm hơn số ' là

7h - 6h47' = 13'

10 tháng 6 2018 lúc 10:29

Nếu không nghỉ thì lan đến lúc là 

6h47'- 9' = 6h38'

lan đến trường hết số phút là

6h38' - 5h55' = 43'

lan đến sớm hơn số ' là

7h - 6h47' = 13'

chẳng thế

ơ tưởng cậu off r

21 tháng 3 2022 lúc 18:21

C

tui ko bs đặt tính

21 tháng 3 2022 lúc 18:24
26 tháng 3 2016 lúc 10:50

a,43 phút

b,13 phút

12 tháng 8 2016 lúc 21:05

a\ lấy 6 giờ 47 phút - 5 giờ 55 phút =52 phút và - 9 phút=43 phút , b\ lấy 7 giờ - 6 giờ 47 phút=13 phút

9 tháng 2 2022 lúc 18:09

Tổng hai vận tốc là:

4,8+15=19,8km/h

Thời gian hai người đi được là:

7 giờ 20 phút− 7 giờ=20 phút

Đổi20 phút=1/3 giờ

Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ là:

19,8×1/3=6,6km

Đáp số 6,6km.

9 tháng 2 2022 lúc 18:11

Tổng hai vận tốc là: 4,8+15=19,84,8+15=19,8 (km/giờ)

Thời gian từ lúc hai người đi cho đến lúc gặp nhau là:
7 giờ 20 phút - 7giờ = 20 phút = 1/3 (giờ)

Quãng đường từ nhà Lan đến nhà Huệ là: 19,8 x 1/3 = 6,6 (km)

Đáp số : 6,6 km.

24 tháng 3 2017 lúc 13:29

Ta có : Thời gian đuổi kịp = quãng đường đi trước : ( Vận tốc 1 - vận tốc 2 )

Thay các dữ kiện thì được

Thời gian Lan đuổi kịp huệ là :

 6 : ( 10 - 6 ) = 1,5 ( giờ )

Đổi 1 ,5 giờ = 1 giờ 30 phút 

Đúng 100%

24 tháng 3 2017 lúc 13:31

Ta có : Công thức là 

TGĐK = QĐĐT : ( V1 - V2 )

Thời gian đuổi kịp là :

  6 : ( 10 - 6 ) = 1,5(giờ)

Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút 

Đáp số : 1 giờ 30 phút