Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 4 2020 lúc 12:12

12 năm 4 tháng - 6 năm 7 tháng = 5 năm 9 tháng

7 giờ 15 phút - 6 giờ 55 phút = 20 phút

11 giờ - 5 giờ 24 phút = 5 giờ 36 phút

19 phút - 6 phút 30 giây = 12 phút 30 giây

1 ngày - 4 giờ 30 phút = 19 giờ 30 phút

12 ngày 3 giờ - 10 ngày 7 giờ = 1 ngày 20 giờ

9 năm - 3 năm 8 tháng = 5 năm 4 tháng

17 phút 10 giây - 16 phút 38 giây = 32 giây

7 ngày 8 giờ - 4 ngày 15 giờ = 2 ngày 17 giờ .

4 năm 3 tháng + 3 năm 7 tháng = 7 năm 10 tháng    

3 ngày 14 giờ + 5 ngày 6 giờ  = 8 ngày 20 giờ     

23 giờ 15 phút + 8 giờ 32 phút = 31 giờ 47 phút 

7 năm 5 tháng + 3 năm 7 tháng = 11 năm

5 năm 7 tháng + 2 năm 9 tháng = 8 năm 4 tháng      

12 ngày 6 giờ + 15 ngày 21 giờ = 28 ngày 3 giờ

13 phút 35 giây + 3 phút 55 giây = 17 phút 30 giây

     12 giờ 27 phút + 5 giờ 46 phút = 18 giờ 13 phút 

2 tháng 3 2021 lúc 0:15

a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng

   3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

   12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

   4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 1 giờ

   4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây

   8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = 15 phút

   12 phút 43 giây + 5 phút 37 giây = 18 phút 20 giây

28 tháng 2 2017 lúc 18:40

1: 40 phút 37 giây

2: 50 giờ

3: 25 giờ 25 phút

4: 16 phút 45 giây

5: 39 ngày 21 giờ

6: 21 năm 9 tháng

7: 60 giờ 8 phút

8: 32 phút

9: 65 ngày 25 giờ

10:17 năm 13 tháng

28 tháng 2 2017 lúc 18:47

40 phút 37 giây

49 giờ 60 phút ( 60 phút = 1 giờ )

25 giờ 25 phút

16 giờ 45 phút

39 ngày 21 giờ

21 năm 9 tháng

59 giờ 73 phút

31 giờ 60 phút

66 ngày 25 giờ

18 năm 3 tháng

28 tháng 2 2017 lúc 18:37

Mk trả lời lần lượt nha!

1. 40 phút 37 giây

2. 50 giờ

3. 25 giờ 25 phút

4. 16 phút 45 giây

5. 957 giờ

6. mk ko bít

7.60 giờ 13 phút

8. 32 phút

câu 9 và 10 mk ko bít nha!

Chúc bn học giỏi!

28 tháng 2 2017 lúc 18:39

câu thứ hai bằng 50 giờ.....phút(....phút 50 giờ hả bạn ),bạn có thể ghi rõ lại dùm mình đc ko bạn

28 tháng 2 2017 lúc 19:05

40 phút 37 giây

50 giờ 0 phút vì 60 phút =1 giờ

25 giờ 25 phút

16 phút 45 giây

39 ngày 21 giờ

21 năm 9 tháng

60 giờ 13 phút 

32 phút 0 giây 

67 ngày 1 giờ

18 năm 1 tháng

28 tháng 2 2017 lúc 19:07

17 phút 21 giây+23 phút 16 giây = 50 phút 37 giây

34 giờ 25 phút + 15 giờ 35 phút = 49 giờ 60 phút ( 60 phút = 1 giờ )

16 giờ 20 phút + 9 giờ 5 phút = 25 giờ 25 phút

51 ngày 17 giờ + 15 ngày 8 giờ = 66 ngày 25 giờ

6 năm 8 tháng + 11 năm 5 tháng = 17 năm 13 tháng =>  18 năm 1 tháng

tk mk nha

hihi yêu mọi người nhiều lắm đấy !!!!!

28 tháng 2 2017 lúc 18:55

40phút 37 giây

49 giờ 60 phút ( 60phút = 1 giờ )

25giờ 25phút

16phút 45giây

39 ngày 21 giờ

21năm 9tháng

59giờ 73phút

31phút 60giây 

66ngày 25giờ 

17năm 13tháng

29 tháng 8 2015 lúc 18:53

7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 12 giờ 77 phút = 13 giờ 17 phút 

3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 7 ngày 35 giờ = 8 ngày 11 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 29 giây

25 tháng 2 2016 lúc 19:09

7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng = 13 năm 3 tháng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút = 9 giờ 37 phút

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = 20 giờ 30 phút

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = 13 giờ 17 phút

3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = 8 ngày 9 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = 9 phút 28 giây