Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 6:41

3 năm 9 tháng= 45 tháng

2 năm rưỡi= 30 tháng

0,03 giờ = 1,8 giây

1,5 giờ = 90 phút

3 năm 9 tháng = 3 năm + 9 tháng = 36 tháng + 9 tháng = 45 tháng.

2 năm rưỡi = 2 năm + 6 tháng = 24 tháng + 6 tháng = 30 tháng.

0,03 giờ = 0,03 \(\times\) 3600 giây = 108 giây.

1,5 giờ = 1 giờ + 30 phút = 60 phút + 30 phút = 90 phút.

Chúc bạn học tốt.

27 tháng 7 2016 lúc 7:05

6 năm = 72 tháng

4 năm 2 tháng= 50 tháng 

3 năm rưỡi= 42 tháng 

3 ngày = 4320 phút

0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 84 giờ

3 giờ = 180 phút

1,5 giờ= 90 phút

3/4 giờ = 45 phút

6 phút= 360 giây

1/2 phút = 30 giây

1 giờ = 3600 giây 

3 tháng 12 2015 lúc 12:14

4 năm 2 tháng=50 tháng

3 năm rưỡi=42 tháng

0,5 ngày=12 giờ

3/4 giờ=45 phút

6 phút=3600 giây

1/2 phút=30 giây

1 giờ=3600 giây

tick nha bạn Uyên

3 tháng 3 2016 lúc 20:39

3 năm 6 tháng = 42 tháng

1/3 giờ= 20 phút

Nửa năm=6 tháng 

1.5 giờ = 90 phút

1 giơ= 3600 giây

2 năm rưỡi = 18 tháng

Nửa tháng 4 = 15 ngày

0.75 giờ = 2700 giây

Nủa giờ = 30 phút

 0.03 giờ = 108 giây

cái đó bạn tự làm đi đừng phụ thuộc nhiều quá

23 tháng 2 2016 lúc 20:58

a) 6 năm = 72 tháng

4 năm 2 tháng = 50 tháng

3 năm rưỡi = 42 tháng

3 ngày = 180 giờ

0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = ...giờ.

b) 3 giờ = ...phút

1,5 giờ = ...phút

3/4 giờ = ...phút

6 phút = ...giây

1/2 phút = ... giây

1 giờ = ...giây

23 tháng 2 2016 lúc 20:56

to se khong bao gio giai bai dai nhu the nay dau

14 tháng 6 2016 lúc 9:06

6 tháng

90 phút

3600 giây

30 tháng

14 tháng 6 2016 lúc 8:29

6 tháng

90 phút

60 giây

30 tháng

Nhảm 

20 tháng 4 2017 lúc 14:31

5 năm 7 tháng = 5 x12 + 7

3 năm rưỡi = 3 x 12 + 6

nửa năm = 6 tháng

0,03 giờ = 0,03 x 60 x 60

2,5 giờ = 2,5 x 60

378 phút = 378 x 60 

17 tháng 4 2022 lúc 20:29

\(3,4h=3h24p'\)

giải thích : \(3,4h=3,4.60=204p'=3h24p'\) mấy câu khác áp dụng là dc=)

29 tháng 5 2020 lúc 21:31

2,75 giờ = 2 giờ 45 phút

1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

0,03 giờ = 108 giây

2 năm rưỡi = 30 tháng

1/3 giờ = 20  phút

84 phút = 1,4 giờ

426 giây = 7,1 phút

9 tháng 3 2022 lúc 21:17

3 năm 8 tháng =44 tháng

2 năm rưỡi =30 tháng

Nửa năm=6 tháng

1,5 giờ=90 phút

0,75giờ=45 phút

3m 3=30dm 3

434 dm3=0,434m3

54309 dm3=.54,309m3

25,32 m3 = ......00,2532................. dm3

9 tháng 3 2022 lúc 21:19

358 tháng = 358 tháng 

2 năm rưỡi= 30 tháng

nửa năm= 6 tháng

1,5 giờ= 90 phút

0,75 giờ= 45 phút

3m3= 3000 dm3

434 dm3= 0,434 m3

54309 dm3= 54,309 m3

25,32 m3= 2,532 dm3