Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:13

3 giờ 15 phút + 2 giờ 48 phút

= 5 giờ 63 phút

= 6 giờ 3 phút

19 tháng 3 lúc 20:44

Giây bạn ơi

31 tháng 3 2021 lúc 20:45

4 giờ 27 phút + 3 giờ 48 phút =  7 giờ 75 phút = 8 giờ 15 phút

8 giờ 15 phút - 5 giờ 58 phút = 2 giờ 17 phút

2 năm 8 tháng x 2 = 5 năm 4 tháng 

44 phút 15 giây : 3 = 14,66667 phút 5 giây

31 tháng 3 2021 lúc 20:46

a) 8 h 15 p

b) 3 h 17 p

c) 5 năm 4 tháng 

d) 14 p 3.91(6) g

5 tháng 6 2020 lúc 11:22

2giờ15phút=2,25giờ

3giờ8phút=3,1giờ

4phút30giây=4,5phút

5phut48giây=5,8phút

45phút=0,75giờ

72phút=1,2giờ

84giây=1,4phút

21giây=0,35giờ

18 tháng 4 2019 lúc 13:01

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

3 giờ 6 phút = 3,1 giờ

4 phút 30 giây =4,5  phút

5 phút 48 giây =5,8 phút

45 phút = 0,75 giờ

72 phút =1,2 giờ

84 giây = 1,4 phút.

21 giây = 0,35 phút

18 tháng 4 2019 lúc 16:29

2,15 giờ          3,6 giờ             4,30 phút                 5,48 phút                 0,75 giờ             1,12 giờ               1,24 phút                    0,39 phút    mình ghi đáp án từ trên xuống dưới đó       

24 tháng 3 2022 lúc 19:32

9 ngày 36 giờ

20 phút 4 giây

37 giờ 30 phút

1 giờ 22 phút

24 tháng 3 2022 lúc 19:43

9 ngày 36 giờ

20 phút 4 giây

37 giờ 30 phút

1 giờ 22 phút

30 tháng 5 2020 lúc 9:58

3 giờ 28 phút x 6 = 20 giờ 48 phút  Đ

13 phút 15 giây x 8 = 2 giờ S

15 phút 9 giây : 9 = 1 phút 40 giây S

28 giờ 15 phút : 5 = 5 giờ 39 phút Đ

HOK TỐT NHA!!!

4 tháng 4 2021 lúc 19:16

Đáp án:

Đ

S

S

Đ

18 tháng 3 2022 lúc 10:57

1 giờ 40 phút

3 phút 45 giây

56 phút 42 giây

18 tháng 3 2022 lúc 11:05

1 giờ 40 phút

3 phút 45 giây

56 phút 42 giây

15 tháng 3 2022 lúc 17:24

a.5 phút 4 giây

b. 1 giờ 17 phút

c.20 phút

d.9 phút 16 giây

 

15 tháng 3 2022 lúc 17:24

B 7 giờ 15 phút : 5 = 1 giờ 27 phút

D 27 phút 48 giây : 3 = 9 phút 16 giây