Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:59

141:3=47

18 tháng 3 lúc 21:00

\(141:3=47\)

Chúc bạn học tốt:>

13 tháng 8 2020 lúc 20:17

1 với 3 = 100 %

1 với 5 = 100 %

3 với 5 = 100% 

26 tháng 1 2021 lúc 19:21

Hình?

Phần tô màu?

8 tháng 12 2021 lúc 12:14
Diện tích 8cm2
2 tháng 5 2017 lúc 10:25

a)
4 x 64,3 x 2,5 = 64,3 x (2,5 x 4) = 64,3 x 10 = 643
b)
18,7 x 4,3 + 18,7 x 5,7 = 18,7(4,3 + 5,7) = 18,7 x 10 = 187
c)
25/141 x 17/11 - 25/141 x 6/11 = 25/141 x (17/11 - 6/11) = 25/141 x 11/11 = 25/141 x 1 = 25/141
d)
số số hạng trong dãy : 2006-1+1 =2006(số)
1+2+3+4+...+2006 = (2006+1)+(2005+2)+(2004+3)+....+(1003+1004)
số cặp có tổng bằng 2007 là : 2006 : 2 = 1003(cặp)
Vậy 1+2+3+4+.....+2006 = 1003 x 2007 = 2013021
 

14 tháng 5 2022 lúc 16:23

141313+244+141

=141557+141

=141698

14 tháng 5 2022 lúc 16:23
9 tháng 5 2022 lúc 23:26

2414+414+141

=2828+141

=2969

9 tháng 5 2022 lúc 23:27

2414+414 + 141

=  2828 + 141

= 2969

18 tháng 12 2016 lúc 19:45

\(=\frac{88}{47}\)

2 tháng 2 2017 lúc 15:05

X=94

tk mik nha

2 tháng 2 2017 lúc 15:06

141-(x+47)=0

x+47=141

x=141-47

x=94

K NHA!

18 tháng 12 2016 lúc 19:47

bằng 1,874751773

18 tháng 12 2016 lúc 19:49

1.8747517730496.... nha ban