Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 1 2022 lúc 17:31

a: =>y=0,056:7=0,008

b: =>y=21/50:6=21/300=0,07

10 tháng 1 2022 lúc 21:16

a, 0,008

b, 0,07

7 tháng 5 2019 lúc 16:01

4,5 x y - y x 125% + y : 5/7 + 1/4 x y = 17,1

4,5 x y - y x 8 + y .7/5 + 1/4 x y =17,1

y x (4,5-8+7/5+1/4)=17,1

y x (-1,85)=17,1

y=17,1 : (-1,85)

y=.............(tự tính )

7 tháng 5 2019 lúc 16:02

\(4,5\times y-y\times125\%+y:\frac{5}{7}+\frac{1}{4}\times y=17,15\)

=> \(4,5\times y-y\times1,25+y\times1,4+0,25\times y=17,15\)

=> \(y\times\left(4,5-1,25+1,4+0,25\right)=17,15\)

=> \(y\times4,9=17,15\)

=> \(y=17,15:4,9\)

=> \(y=3,5\)

Study well ! >_<

17 tháng 10 2021 lúc 20:32

jhbmjbnhm b

25 tháng 5 2017 lúc 21:51

a, khi y = 4,91, ta có:

x=13,8:[5,6-4,91]

x=13,8:0,69

x=20

b, khi x= 4 ta co:

4=13,8:[5,6-y]

13,8:4= 5,6-y

3,45=5,6-y

5,6-3,45=y

2,15=y

còn câu c hình như chả đúng lắm

26 tháng 5 2017 lúc 8:36

ai giúp tớ tớ cho một k

23 tháng 6 2017 lúc 8:32

a ,   7 , 25 × y + 5 , 6 = 58 y + 5 , 6 = 58 : 7 , 25 y = 8 − 5 , 6 y = 2 , 4 b ,   470 , 04 : y = 24 y = 470 , 04 : 24 y = 19 , 585

12 tháng 1 2018 lúc 13:10

a)  7 , 25 × y + 5 , 6 = 58

                y + 5 , 6 = 58 : 7 , 25

                        y = 8 − 5 , 6

                        y = 2 , 4

b)  470 , 04 : y = 24

                 y = 470 , 04 : 24

                 y = 19 , 585

               

9 tháng 4 2022 lúc 11:25

\(a,y+2,8=4,2+2,28\)

\(\Leftrightarrow y+2,8=6,48\)

\(\Leftrightarrow y=6,48-2,8\)

\(\Leftrightarrow y=3,68\)

\(b,5,6:y=4\)

\(\Leftrightarrow y=5,6:4\)

\(\Leftrightarrow y=1,4\)

9 tháng 4 2022 lúc 11:23

Ai trả lời nhanh mik hứa sẽ tích đúng