Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 21:00

\(1+2+3+4+5+6=21\)

18 tháng 3 lúc 21:06

1+2+3+4+5+6=21

 

10 tháng 8 2021 lúc 20:09

Xóa nhanh đi ko CTV xóa giờ

10 tháng 8 2021 lúc 20:09

xóa j

2 tháng 1 2019 lúc 11:04

Lời giải chi tiết:

3 + 4 > 6 6 + 1 > 6 5 + 1 = 6
3 + 4 = 7 5 + 2 > 6 7 – 5 > 3
7 – 4 < 4 7 – 2 = 5 7 – 6 = 1
16 tháng 3 2017 lúc 14:28

4 + 5 = 9     6 + 3 = 9     1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9     6 + 1 + 2 = 9     1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9     6 + 3 + 0 = 9     1 + 5 + 3 = 9

18 tháng 9 2021 lúc 19:53

4+5 =9 .                                                  6+3=9                                                             1+8=9                         4+1+4=9                                     6+1+2=10                                             1+2+6=9                                                          4+2+3=9                     6+3+0=9                                      1+5+3=9                                                                                                                                                                                                               Đúng thì cho chứ đừng cho sai nha

29 tháng 3 2017 lúc 10:13

Lời giải chi tiết:

5 + 1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6
1 + 5 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6
6 – 5 =  1 6 – 2 =  4 6 – 3 =  3
6 – 1 = 5 6 – 4 = 2 6 - 3  = 3
21 tháng 5 2017 lúc 7:35

Lời giải chi tiết:

6 – 5 < 2 6 – 1 = 4 + 1
6 – 4 = 2 5 – 3 < 5 – 2
5 – 2 > 2 6 – 3 < 6 – 2
31 tháng 3 2017 lúc 16:48

Lời giải chi tiết:

10 = 5 + 5 9 < 2 + 8 6 > 6 – 1
9 < 5 + 5 10 > 7 + 1 5 + 2 < 5 + 3
2 + 6 > 3 + 2 4 + 4 = 5 + 3 4 + 5 = 5 + 4
21 tháng 9 2017 lúc 13:57

2 = 1 + 1     6 = 2 + 4     8 = 5 + 3     10 = 8 + 2

3 = 1 + 2     6 = 3 + 3     8 = 4 + 4     10 = 7 + 3

4 = 3 + 1     7 = 1 + 6     9 = 8 + 1     10 = 6 + 4

4 = 2 + 2     7 = 5 + 2     9 = 6+ 3     10 = 5 + 5

5 = 4 + 1     7 = 4 + 3     9 = 7 + 2     10 = 10 + 0

5 = 3 + 2     8 = 7 + 1     9 = 5 + 4     10 = 0 + 10

6 = 5 + 1     8 = 6 + 2     10 = 9 + 1     1 = 1 + 0

3 tháng 10 2021 lúc 16:41

Tiếng  việt  khó .

7 tháng 12 2017 lúc 11:57

Lời giải chi tiết:

2 = 1 + 1

6 = 2 + 4

8 = 5 + 3

10 = 8 + 2

3 = 1 + 2

6 = 3 + 3

8 = 4 + 4

10 = 7 + 3

4 = 3 + 1

7 = 6 + 1

9 = 8 + 1

10 = 6 + 4

4 = 2 + 2

7 = 5 + 2

9 = 7 + 2

10 = 5 + 5

5 = 4 + 1

7 = 4 + 3

9 = 6 + 3

10 = 10 + 0

5 = 3 + 2

8 = 7 + 1

9 = 5+ 4

10 = 0 + 10

6 = 5 + 1

8 = 6 + 2

10 = 9 + 1

1 = 0 + 1

19 tháng 1 2021 lúc 20:28

2=1+1          6=2+4          8=5+3          10=8+2

3=1+2          6=3+3          8=4+4          10=7+3

4=3+1          7=6+1          9=8+1          10=6+4

4=2+2          7=5+2          9=7=2          10=5+5

5=4+1          7=4+3         9=6+3           10=10+0

5=3+2          8=7+1         9=5=4           10=0+10

6=5+1          8=6=2         10=9+1         1=0+1

17 tháng 8 2019 lúc 17:57

Lời giải chi tiết:

6 > 5 3 < 6 > 1 3 = 3
6 > 4 6 > 3 4 > 2 3 < 5
6 > 2 6 = 6 2 < 6 3 < 4