Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 20:15

77 tròn

 

19 tháng 3 lúc 20:27

77 nhé

16 tháng 3 2022 lúc 10:20

7/11 

16 tháng 3 2022 lúc 10:21

\(\dfrac{7}{11}\)

7 tháng 12 2021 lúc 21:30

121 x 34 + 11 x 11 x 50 + 121 x 26

= 121 x 34 + 121 x 50 + 121 x 26

= 121 x (34 + 50 + 26)

= 121 x 110

= 13 310

7 tháng 12 2021 lúc 21:36

      121 x 34 + 11 x 11 x 50 + 121 x 26

= 121 x ( 34 + 26 ) + 11 x 11 x 50

= 121 x  ( 34 + 26 ) +     121  x 50

= 121 x ( 34 + 26 + 50 )

= 121 x 110

= 13 310

29 tháng 4 2020 lúc 21:47

3/11-121/35:3/7

=3/11-121/15

=-1286/165

chúc bạn học tốt !!!

29 tháng 4 2020 lúc 22:07

\(\frac{3}{11}-\frac{121}{35}:\frac{3}{7}\)

\(=\frac{3}{11}-\frac{121}{15}\)

\(=-\frac{1286}{165}\)

Hok Tốt !

# mui #

9 tháng 6 2016 lúc 19:09

33/49x121/5x3/22=1089/490

9 tháng 6 2016 lúc 19:15

1089/490

26 tháng 2 2022 lúc 20:59

2/5+11/9+3/5+7/9= (2/5+3/5)+(11/9+7/9)                             = 1+2                             = 3

 

26 tháng 5 2022 lúc 20:12

12 mình chịu

26 tháng 5 2022 lúc 20:26

 

11/15 + 8/5=                   Tính phân số

6/7 - 5/21=

25/4 x 16/100

7 x 2/49 =

4/3 : 2/9

5/8 : 25 =

26 tháng 2 2022 lúc 19:53
hohohohoho
14 tháng 8 2018 lúc 21:36

\(1)\frac{12}{7}\times \frac{7}{4}+\frac{35}{11}:\frac{245}{121}\)

\(=3+\frac{35}{11}\times \frac{121}{245}\)

\(=3+\frac{11}{7}\)

\(= 3\frac{1}{7}(=\frac{22}{7})\)

14 tháng 8 2018 lúc 21:39

ms cs 1 câu nên mk chưa cho k đâu