Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 2 lúc 20:16

1+1=2

3+9=12

7 tháng 2 lúc 20:16

1+1=2

3+9=12

21 tháng 9 2017 lúc 13:57

2 = 1 + 1     6 = 2 + 4     8 = 5 + 3     10 = 8 + 2

3 = 1 + 2     6 = 3 + 3     8 = 4 + 4     10 = 7 + 3

4 = 3 + 1     7 = 1 + 6     9 = 8 + 1     10 = 6 + 4

4 = 2 + 2     7 = 5 + 2     9 = 6+ 3     10 = 5 + 5

5 = 4 + 1     7 = 4 + 3     9 = 7 + 2     10 = 10 + 0

5 = 3 + 2     8 = 7 + 1     9 = 5 + 4     10 = 0 + 10

6 = 5 + 1     8 = 6 + 2     10 = 9 + 1     1 = 1 + 0

3 tháng 10 2021 lúc 16:41

Tiếng  việt  khó .

25 tháng 8 2018 lúc 11:09

8 + 1 = 9     7 + 2 = 9     6 + 3 = 9     5 + 4 = 9

1 + 8 = 9     2 + 7 = 9     3 + 6 = 9     4 + 5= 9

9 - 8 = 1     9 - 7 = 2     9 - 6 = 3     9 - 5 = 4

9 - 1 = 8     9 - 2 = 7     9 - 3 = 6     9 - 4 = 5

16 tháng 4 2021 lúc 20:27
Trả lời: 8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9 1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5=9 9 - 8 = 1 9 - 7 = 2 9 - 6 = 3 9 - 5 = 4 9 - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6 9 - 4 = 5
18 tháng 6 2016 lúc 11:12

1+1+1+1+1=5

18 tháng 6 2016 lúc 11:12

1+1+1+1+1=5

2+3+4+2+3+4=18

5+6+7+5+6+7+8=44

9+9+9+9+1+1+1+1=40

23 tháng 4 2017 lúc 7:38

Lời giải chi tiết:

1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9
8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4
9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5
31 tháng 1 2018 lúc 8:07

Lời giải chi tiết:

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10
9 – 1 = 8 8 – 2 = 6 7 – 3  = 4 6 – 4 = 2
9 – 9 = 0 8 – 8 = 0 7 – 7 = 0 6 – 6 = 0
9 tháng 5 2021 lúc 9:23

tat ca deu bang 10

27 tháng 12 2019 lúc 7:45

b)

1 + 9 = 10     2 + 8 = 10     3 + 7 = 10     4 + 6 = 10

9 + 1 = 10     8 + 2 = 10     7 + 3 = 10     6 + 4 = 10

9 - 1 = 8     8 - 2 = 6     7 - 3 = 4     6 - 3 = 3

29 tháng 3 2017 lúc 7:30

Lời giải chi tiết:

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5
9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4