Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

18 tháng 3 lúc 20:44

\(P=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{4.6}+...+\dfrac{1}{2021.2023}\)

Ta sẽ "tách" P làm 2 phần:

\(A=\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+...+\dfrac{1}{2021.2023}\)

\(B=\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{6.8}+...+\dfrac{1}{2020.2022}\)

Do đó \(P=A+B\)

Ta có \(A=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{1.3}+\dfrac{2}{3.5}+\dfrac{2}{5.7}+...+\dfrac{2}{2021.2023}\right)\)

\(A=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3-1}{1.3}+\dfrac{5-3}{3.5}+\dfrac{7-5}{5.7}+...+\dfrac{2023-2021}{2021.2023}\right)\)

\(A=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+...+\dfrac{1}{2021}-\dfrac{1}{2023}\right)\)

\(A=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2023}\right)\) 

\(A=\dfrac{1011}{2023}\)

Mặt khác, \(B=\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{6.8}+...+\dfrac{1}{2020.2022}\)

\(B=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{2.4}+\dfrac{2}{4.6}+\dfrac{2}{6.8}+...+\dfrac{2}{2020.2022}\right)\)

\(B=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4-2}{2.4}+\dfrac{6-4}{4.6}+\dfrac{8-6}{6.8}+...+\dfrac{2022-2020}{2020.2022}\right)\)

\(B=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{8}+...+\dfrac{1}{2020}-\dfrac{1}{2022}\right)\)

\(B=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2022}\right)\)

\(B=\dfrac{505}{2022}\)

Từ đó \(P=A+B=\dfrac{1011}{2023}+\dfrac{505}{2022}=\dfrac{3065857}{4090506}\)

 

7 tháng 10 2016 lúc 19:37

Đặt \(A=\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+...+\frac{1}{8.10}\)

\(2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{2.4}+...+\frac{2}{8.10}\)

\(2A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\)

\(2A=1-\frac{1}{10}\)

\(2A=\frac{9}{10}\)

\(A=\frac{9}{10}:2=\frac{9}{20}\)

7 tháng 10 2016 lúc 19:41

=\(\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+...+\frac{2}{8.10}\right)\)

=\(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}...+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)\)

( chắc chắn có số trái dấu ở phía sau, nên còn lại như sau)

=\(\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{2}.\frac{9}{10}=\frac{9}{20}\)

21 tháng 5 2017 lúc 18:26

\(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{2013.2015}+\frac{1}{2014.2016}\)

=\(\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+...+\frac{1}{2013.2015}\right)+\left(\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+...+\frac{1}{2014.2016}\right)\)

=\(\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2015}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2016}\right)\)

=\(\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{4030}+\frac{1}{4032}\right)\) < \(\frac{3}{4}\)

=> đpcm

20 tháng 9 2021 lúc 22:35

\(S=\dfrac{1}{1\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot5}+\dfrac{1}{5\cdot7}+\dfrac{1}{7\cdot9}-\left(\dfrac{1}{2\cdot4}+\dfrac{1}{4\cdot6}+\dfrac{1}{6\cdot8}+\dfrac{1}{8\cdot10}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{1\cdot3}+\dfrac{2}{3\cdot5}+\dfrac{2}{5\cdot7}+\dfrac{2}{7\cdot9}\right)-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{2\cdot4}+\dfrac{2}{4\cdot6}+\dfrac{2}{6\cdot8}+\dfrac{2}{8\cdot10}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{9}\right)-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{10}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{8}{9}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{5}\)

\(=\dfrac{4}{9}-\dfrac{1}{5}\)

\(=\dfrac{11}{45}\)

3 tháng 12 2016 lúc 16:01

\(A=\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{2\times4}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{4\times6}+\frac{1}{5\times7}+\frac{1}{6\times8}+\frac{1}{7\times9}+\frac{1}{8\times10}\)

\(2A=\frac{2}{1\times3}+\frac{2}{2\times4}+\frac{2}{3\times5}+\frac{2}{4\times6}+\frac{2}{5\times7}+\frac{2}{6\times8}+\frac{2}{7\times9}+\frac{2}{8\times10}\)

\(2A=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\)

\(2A=1+\frac{1}{2}-\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)

\(2A=\frac{58}{45}\)

\(A=\frac{58}{45}\div2\)

\(A=\frac{29}{45}\)

3 tháng 12 2016 lúc 21:23

\(2A=\frac{2}{1.3}+\frac{2}{2.4}+...+\frac{2}{8.10}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-....+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\)

\(=1+\frac{1}{2}-\frac{1}{9}-\frac{1}{10}=\frac{58}{45}\)

\(A=\frac{29}{45}\)

11 tháng 7 2021 lúc 23:47

a) Ta có: \(\dfrac{1}{2022}-\dfrac{5}{2\cdot4}-\dfrac{5}{4\cdot6}-\dfrac{5}{6\cdot8}-...-\dfrac{5}{2020\cdot2022}\)

\(=\dfrac{1}{2022}-5\left(\dfrac{1}{2\cdot4}+\dfrac{1}{4\cdot6}+\dfrac{1}{6\cdot8}+...+\dfrac{1}{2020\cdot2022}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2022}-\dfrac{5}{2}\left(\dfrac{2}{2\cdot4}+\dfrac{2}{4\cdot6}+\dfrac{2}{6\cdot8}+...+\dfrac{2}{2020\cdot2022}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2022}-\dfrac{5}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}+...+\dfrac{1}{2020}-\dfrac{1}{2022}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2022}-\dfrac{5}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2022}\right)\)

\(=\dfrac{1}{2022}-\dfrac{5}{2}\cdot\dfrac{1010}{2022}\)

\(=\dfrac{1}{2022}-\dfrac{2025}{2022}=\dfrac{-1262}{1011}\)

11 tháng 7 2021 lúc 23:48

b) Ta có: \(\dfrac{2^2}{1\cdot3}+\dfrac{2^2}{3\cdot5}+...+\dfrac{2^2}{197\cdot199}\)

\(=2\left(\dfrac{2}{1\cdot3}+\dfrac{2}{3\cdot5}+...+\dfrac{2}{197\cdot199}\right)\)

\(=2\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{197}-\dfrac{1}{199}\right)\)

\(=2\left(1-\dfrac{1}{199}\right)\)

\(=2\cdot\dfrac{198}{199}=\dfrac{396}{199}\)

7 tháng 9 2016 lúc 22:32

\(A=\frac{1}{1.3}-\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}-\frac{1}{4.6}+\frac{1}{5.7}-\frac{1}{6.8}+\frac{1}{7.9}-\frac{1}{8.10}\)

\(A=\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}\right)-\left(\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+\frac{1}{6.8}+\frac{1}{8.10}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{3.5}+\frac{2}{5.7}+\frac{2}{7.9}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{2.4}+\frac{2}{4.6}+\frac{2}{6.8}+\frac{2}{8.10}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{10}\right)\)

\(A=\frac{4}{9}-\frac{1}{5}=\frac{11}{45}\)

7 tháng 9 2016 lúc 22:33

\(S=\frac{1}{1.3}-\frac{1}{2.4}+\frac{1}{3.5}-\frac{1}{4.6}+\frac{1}{5.7}-\frac{1}{6.8}+\frac{1}{7.9}-\frac{1}{8.10}\)

\(S=\left(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+\frac{1}{7.9}\right)-\left(\frac{1}{2.4}+\frac{1}{4.6}+\frac{1}{6.8}+\frac{1}{8.10}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+...+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{9}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{10}\right)\)

\(S=\frac{1}{2}.\frac{8}{9}-\frac{1}{2}.\frac{2}{5}\)

\(S=\frac{4}{9}-\frac{1}{5}\)

\(S=\frac{11}{45}\)

24 tháng 10 2016 lúc 20:09

=\(\frac{1}{2}.\left(\frac{2}{1.3}+\frac{2}{2.4}+...+\frac{2}{8.10}\right)\)

\(\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+....+\frac{1}{8}-\frac{1}{10}\right)\)

\(\frac{1}{2}.\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\)

=\(\frac{29}{45}\)

24 tháng 10 2016 lúc 20:10

29/45 bạn nhé

3 tháng 3 2018 lúc 0:46

\(S=\dfrac{1}{1.3}-\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{3.5}-\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{5.7}-\dfrac{1}{6.8}+\dfrac{1}{7.9}-\dfrac{1}{8.10}\)

\(S=\left(\dfrac{1}{1.3}+\dfrac{1}{3.5}+\dfrac{1}{5.7}+\dfrac{1}{7.9}\right)-\left(\dfrac{1}{2.4}+\dfrac{1}{4.6}+\dfrac{1}{6.8}+\dfrac{1}{8.10}\right)\)

\(S=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+...+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{9}\right)-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{6}+...+\dfrac{1}{8}-\dfrac{1}{10}\right)\)

\(S=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{18}-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{20}\)

\(S=.C.A.S.I.O.\)