Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 14:16

B = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + ... + 1/110

B = 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 + 1/6.7 + .... + 1/10.110

B = 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 + ... + 1/10 - 1/11

B = 1 - 1/11

B = 10/11

19 tháng 3 lúc 14:28

B = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + ... + 1/110

B = 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 + 1/6.7 + .... + 1/10.110

B = 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 + ... + 1/10 - 1/11

B = 1 - 1/11

B = 10/11

25 tháng 5 2016 lúc 15:32

1/12+1/20+1/30+...+1/90+1/110

=1/3.4+1/4.5+1/5.6+...+1/9.10+1/10.11

=1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+...+1/9-1/10+1/10-1/11

=1/3-1/11

=8/33

6 tháng 8 2016 lúc 19:48

1/12+1/20+1/30+...+1/90+1/110

=1/3.4+1/4.5+1/5.6+...+1/9.10+1/10.11

=1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+...+1/9-1/10+1/10-1/11

=1/3-1/11

=8/33

8 tháng 5 2016 lúc 9:46

Tổng quát: \(\frac{1}{n\left(n+1\right)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\)

\(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+..+\frac{1}{110}=\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+....+\frac{1}{10.11}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+....+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{11}=\frac{9}{22}\)

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
14 tháng 10 2019 lúc 20:25

Ta có : \(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+...+\frac{1}{110}\)

\(=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\frac{1}{4\times5}+...+\frac{1}{10\times11}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=1-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{10}{11}\)

14 tháng 10 2019 lúc 20:28

Đặt A=\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+...+\frac{1}{110}\)

         =\(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+...+\frac{1}{10.11}\)

         =\(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

         =\(1-\frac{1}{11}\)

        =\(\frac{10}{11}\)

Vậy...

28 tháng 6 2016 lúc 9:02

Ta có:  \(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+....+\frac{1}{110}\)

    \(\Rightarrow\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+.....+\frac{1}{10.11}\)

    \(\Rightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+....+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

    \(\Rightarrow\frac{1}{2}-\frac{1}{11}=\frac{9}{22}\)

28 tháng 6 2016 lúc 9:02

\(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+........+\frac{1}{110}\)

\(=\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\frac{1}{4\times5}+.......+\frac{1}{10\times11}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+.....+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{11}{22}-\frac{2}{22}\)

\(=\frac{9}{22}\)

16 tháng 8 2016 lúc 7:41

1 / 12 + 1 / 20 + 1 / 30 + 1 / 42 + 1 / 56 + 1 / 72 + 1 / 90 + 1 / 110 + 1 / 132 = 
(2 310 * 1) / (2 310 * 12) + (1 386 * 1) / (1 386 * 20) + (924 * 1) / (924 * 30) + (660 * 1) / (660 * 42) + (495 * 1) / (495 * 56) + (385 * 1) / (385 * 72) + (308 * 1) / (308 * 90) + (252 * 1) / (252 * 110) + (210 * 1) / (210 * 132) = 
2 310 / 27 720 + 1 386 / 27 720 + 924 / 27 720 + 660 / 27 720 + 495 / 27 720 + 385 / 27 720 + 308 / 27 720 + 252 / 27 720 + 210 / 27 720 = 
( 2 310 + 1 386 + 924 + 660 + 495 + 385 + 308 + 252 + 210 ) / 27 720 =  6 930 / 27 720

Đề thiếu chắc mk  làm máy bài này rồi !

16 tháng 8 2016 lúc 7:48

ko phai la 11/110 maf la 1/110

20 tháng 6 2016 lúc 15:56

\(B=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+...+\frac{1}{90}+\frac{1}{110}\)

\(B=\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+...+\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}\)

\(B=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\)\(+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(B=\frac{1}{2}-\frac{1}{11}\)

\(B=\frac{9}{22}\)

20 tháng 6 2016 lúc 16:00

Thôi chết! Ở hàng thứ 3 của bài Mình có ghi 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 +1/4 - 1/5 .... nha bạn! Không phải bằng đâu ^.^

17 tháng 7 2015 lúc 14:04

B = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + ... + 1/110

B = 1/1.2 + 1/2.3 + 1/3.4 + 1/4.5 + 1/5.6 + 1/6.7 + .... + 1/10.110

B = 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + 1/3 - 1/4 + 1/4 - 1/5 + 1/5 - 1/6 + 1/6 - 1/7 + ... + 1/10 - 1/11

B = 1 - 1/11

B = 10/11

17 tháng 7 2015 lúc 14:07

 B = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + .... + 1/110

=1/1x2 + 1/2x3 + 1/ 3x4 + 1/4x5 + 1/5 x6 + 1/ 6x 7 +.....+ 1/10 x11

=1-1/2 + 1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+1/6-1/7 +......+ 1/10 - 1/11

= 1 + (1/2-1/2)+(1/3-1/3)+(1/4-1/4)+(1/5-1/5)+(1/6-1/6)+.....+(1/10-1/10)-1/11

= 1- 1/11=10/11

Vậy B = 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + .... + 1/110 = 10/11

18 tháng 7 2015 lúc 15:02

\(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}+\frac{1}{90}+\frac{1}{110}\)

\(=\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+\frac{1}{9.10}+\frac{1}{10.11}\)

=\(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10}+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)

\(=1-\frac{1}{8}+\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\)

\(=\frac{709}{792}\)

25 tháng 7 2017 lúc 21:59

ta có:

1/6+1/12+1/20+1/30+.........+1/90+1/110

= 1/2x3+1/3x4+1/4x5+1/5x6+....+1/9x10+1/10x11

= 1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+....+1/9-1/10+1/10-1/11

=1/2-1/11=11/22-2/22=9/22

25 tháng 7 2017 lúc 22:02

\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+...+\frac{1}{10}-\frac{1}{11}\)
\(=\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{11}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right)+...+\left(\frac{1}{10}-\frac{1}{10}\right)\)
\(=\frac{1}{2}-\frac{1}{11}=\frac{11}{22}-\frac{2}{22}=\frac{9}{22}\)