Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

21 tháng 9 lúc 21:12

`100+100-10`

`= 200 -10`

`=190`

21 tháng 9 lúc 21:12

100+100-10= 200 - 10 = 190

8 tháng 3 2017 lúc 5:25

=13568072 nha bạn

chúc bạn học giỏinha bạn

cố gắng lên nha

7 tháng 3 2017 lúc 19:17

123568012,6

4 tháng 5 2018 lúc 21:14

Trả lời

\(\left(10+10\right)+\left(100+100\right)+\left(1000+1000\right)\)

\(=20+200+2000\)

\(=220+2000\)

\(=2220\)

4 tháng 5 2018 lúc 21:15

(10 + 10) + (100+100) + (1000+1000)

=20+200+2000

=2220

Học tốt~

17 tháng 2 2017 lúc 19:53

\(10^{100}=x^{100}\)

\(\Rightarrow x=100\)

tk mk nha thank you so much 

17 tháng 2 2017 lúc 19:54

vậy x = 10

21 tháng 10 2018 lúc 21:42

1 + 1 = 2

10 + 10 = 10

100 + 100 = 200

21 tháng 10 2018 lúc 21:42

1 + 1 = 2

10 + 10 = 20

100 + 100 = 200

Học tốt

28 tháng 6 2017 lúc 8:18

a) 100 x 15 + 100 x 95 -100 x10

  = 100 x ( 15 +95 - 10 )

  = 100 x 100

  = 10000

b) 8: 4 x 5 + 15-5

  = 2 x 5 + 15-5 

  = 10+15 -5

  = 25-5

  = 20

28 tháng 6 2017 lúc 8:16

a) 100x15+100x95-100x10

=100x(15+95-10)

=100x100

=10000

mik chỉ làm 1 phần thôi nha

k mik nha cac bạn

4 tháng 10 2016 lúc 19:55

=   130 nha bạn  

4 tháng 10 2016 lúc 19:55

10+10+10+100=130

trả lời 

=259 

chúc bn 

hc tốt

100:4+5-10-5+50+46+4-120+240+295-150-55+20-150+100=259

Chúc học tốt!!!!!!!!

19 tháng 3 2016 lúc 19:46

10x10:100

=100:100

=1

k nha

19 tháng 3 2016 lúc 19:43

10 x 10 : 100 = 100 : 100 = 1

10 x 10 - 100 = 0

k mk mk k lại

10 x 10 - 100 =0

k mk mk k lại

19 tháng 4 2019 lúc 6:20

10 + 10 = 20

100 + 100 = 200

20 + 20 = 40

200 + 200 = 400

19 tháng 4 2019 lúc 6:23

10 + 10 = 20

100 + 100 = 200

20 + 20 = 40

200 + 200 = 400

# Hok tốt #