Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 10:47

10-0,25x0,125x32

= 10-(0,125x32)x0,25

= 10-4x0,25

= 10-1

= 9

26 tháng 1 lúc 16:20

\(10-0,25\cdot0,125\cdot32\\ =10-\left(0,125\cdot32\right).0,25\\ =10-4.0,25\\ =10-1\\ =9\)

13 tháng 10 2017 lúc 20:06

32 x 0,5 + 124 x 0,25 + 200 x 0,125

= 32 x 0,5 + 62 x 2 x 0,25 + 50 x 4 x 0,125

= 32 x 0,5 + 62 x 0,5 + 50 x 0,5

= 0,5 x ( 32 + 62 + 50 )

= 0,5 x 144

= 72

Nhớ h cho mình nhé! Thank you!!!

13 tháng 10 2017 lúc 20:06

32 * 0.5 + 124 * 0.25 + 200 * 0.125 

= 32 * 0.5 + 62 * 0.5 + 50 * 0.5 

= 0.5 ( 32+62+50) 

= 0.5 * 144

= 72

14 tháng 12 2017 lúc 19:55

a, x nhân 5 + x nhân 4 + x nhân 8 + x = 21,6

x nhân (5+4+8+1) = 21,6

x nhân 18 = 21,6

x = 21,6 : 18 = 1,2

B, = 1350 + 150 = 1500

k mk nha

14 tháng 12 2017 lúc 20:01

a)x:0,2+x:0,25+x:0,125+x=21,6                                                                                                                                                                               x.5+x.4+x.8+x=21,6                                                                                                                                                                                             x.(5+4+8+1)=21,6                                                                                                                                                                                               x.18=21,6                                                                                                                                                                                                             x =21,6:18                                                                                                                                                        

                              x=1,2

b)0,15.9000+10.15=15.90+10.15

                              =15.(90+10)

                              =15.100

                              =1500

3 tháng 4 2017 lúc 20:35

a) 0,03

b) 3

c) 1,7

d) 1

3 tháng 4 2017 lúc 20:36

1)

a)0,03

b)3

c)1,7

d)1

21 tháng 12 2022 lúc 12:23

\(a)101\times0,75-0,75\)

\(=0,75\times(101-1)\)

\(=0,75\times100=75\)

___________________________________________

`b)10:0,5+4:0,25+8:0,125`

\(=10\times2+4\times4+8\times8\)

\(=5\times4+4\times4+4\times16\)

\(=4\times(5+4+16)\)

\(=4\times25=100\)

22 tháng 12 2022 lúc 8:24

=0,75\times(101-1)

=0,75\times100=75

___________________________________________

b)10:0,5+4:0,25+8:0,125

=10\times2+4\times4+8\times8

=5\times4+4\times4+4\times16

=4\times(5+4+16)

=4\times25=100

12 tháng 5 2022 lúc 20:20

a: =>100x=48,32

hay x=0,4832

b: =>4x+x+95x=73,74

=>100x=73,74

hay x=0,7374

c: =>2x+4x+x+93x=35,36

=>100x=35,36

hay x=0,3536

12 tháng 5 2022 lúc 20:27

a)Xx96+x:0,25=48,32

    Xx96+Xx4  =48,32

    X x(96+4)   =48,32

     Xx  100      =48,32

     X                =48,32:100

     X                = 0,4832

 

b)x:0,25+x+Xx95    =73,74

   Xx4    +Xx1+Xx95= 73,74

   X x(4+1+95)         =73,74

   X x       100           =73,74

   X                            =73,74:100

   X                            =    0,7374

 

c)x:0,5+x:0,25+x+Xx93=35,36

   Xx2 + Xx4+Xx1+Xx93=35,36

   Xx(2+4+1+93)            = 35,36

   Xx      100                   = 35,36

  X                                  =35,36:100

  X                                  =0,3536

d)X:0,125+X+Xx91=78,56

   Xx 8+Xx1+Xx91=78,56

    Xx(8+1+91)      =78,56

     Xx   100           =78,56

     X                      =78,56:100

     X                      =0,7856

29 tháng 4 2016 lúc 16:19

ai do k minh nha