Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 3 lúc 14:45

Công thực hiện được

\(A=P.h=250.2=500J\)

Do sử dung ròng rọc động nên sẽ lợi 2 lần về lực và bị thiệt 2 lần về đường đi nên ta có:

\(s=2h=2.2=4m\)

Lực tối thiểu kéo vật lên::

\(A=F.s\Rightarrow F=\dfrac{A}{s}=\dfrac{500}{4}=125N\)

Công suất làm việc của người đó:

\(\text{℘ }=\dfrac{A}{t}=\dfrac{500}{10}=50W\)

14 tháng 3 lúc 19:44

a)vì dùng ròng rọc động,người đó phải bỏ ra lực là

\(F=\dfrac{P}{2}\)=\(\dfrac{400}{2}=200\left(N\right)\)

2)công của lực kéo sinh ra là

A=F.s=200.6=1200(J)

3)công suất của người đó là

\(P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{1200}{24}=50\left(w\right)\)

4)công để kéo vật lên khi có ma sát và khối lượng của ròng rọc là

Atp=F.s=215.6=1290(J)

hiệu suất khi sử dụng ròng rọc là

\(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{1200}{1290}.100\%\approx93\left(\%\right)\)

1 tháng 2 2021 lúc 13:14

\(m=50kg\\ s=12m\\ F'=300N\\ t=1ph=60s\)

a) Trọng lượng của vật là:

\(P=10.m=10.50=500\left(N\right)\)

Do sử dụng ròng rọc động nên lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi

\(F=\dfrac{P}{2}=\dfrac{500}{2}=250\left(N\right)\\ s=2h\rightarrow h=\dfrac{s}{2}-\dfrac{12}{2}=6\left(m\right)\)

b) Công nâng vật là:

\(A_i=P.h=F.s=250.12=3000\left(J\right)\)

c) Công toàn phần đưa vật lên là:

\(A_{tp}=F'.s=300.12=3600\left(J\right)\)

Hiệu suất của ròng rọc là:

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{3000}{3600}.100\%=83,33\%\)

Công hao phí là:

\(A_{tp}=A_i+A_{hp}\rightarrow A_{hp}=A_{tp}-A_i=3600-3000=600\left(J\right)\)

d) Công suất của ròng rọc là:

\(P=\dfrac{A_{tp}}{t}=\dfrac{3600}{60}=60\left(W\right)\)

1 tháng 2 2021 lúc 13:18

h=s/2=12/2=6(m)

21 tháng 2 2022 lúc 17:37

Trọng lượng của vật là

\(P=10m=40.10=400N\) 

a, Công thực hiện là

\(A=P.h=400.2=800\left(N\right)\) 

b, Công thực hiện lực kéo dây là

\(A'=\dfrac{A}{H}=\dfrac{800}{70}\approx11,5\left(J\right)\)

31 tháng 1 2021 lúc 15:43

Công của công nhân khi làm việc đó là:

\(A=P.h=150.10=1500\left(J\right)\)

Do dùng ròng rọc động nên giảm 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi nên

\(s=2h=2.10=20\left(m\right)\)

Hiệu suất của ròng rọc là:

\(H=\dfrac{A_i}{A_{tp}}.100\%=\dfrac{1500}{250.20}.100\%=30\%\)

31 tháng 1 2021 lúc 15:45

À ra là dị. Cảm mơn nhiều lắm. ( lúc đầu mình ra kết quả là 100% hèn chi thấy kì kìha)

21 tháng 3 2022 lúc 21:51

em thấy nó quen quen;-;

4 tháng 3 2021 lúc 21:30

`a,` Ta có: Khi sử dụng ròng rọc động thì ta được lợi `2` lần về lực nên:

`=>F=P:2=420:2=210(N)`

Chiều cao để đưa vật lên: 

`h=s/2=8/2=4(m)`

`b,` Công để đưa vật lên:

 `A=Fs=Ph=420*4=1680(J)`

Công thực tế để nâng vật:

`A{tt}=F'*8=250*8=2000(J)`

Hiệu suất của ròng rọc động:

`H=(A)/(A_{tt}) *100%=1680/200 *100%=84%`

4 tháng 3 2021 lúc 21:32

Èo lỗi kìa :v Sửa lại:

Công thực tế để nâng vật:

\(A_{tt}=F'\cdot8=250\cdot8=2000J\)

Hiệu suất của ròng rọc động: 

\(H=\dfrac{A}{A_{tt}}\cdot100\%=\dfrac{1680}{200}\cdot100\%=84\%\)

 

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Admin VIP
17 tháng 3 2021 lúc 11:25

a. Khi dùng ròng rọc động ta được lợi 2 lần về lực do đó thiệt 2 lần về đường đi.

Lực kéo vật lên là:

\(F=\dfrac{P}{2}=\dfrac{420}{2}=210\) (N)

Độ cao nâng vật lên là:

\(h=\dfrac{s}{2}=\dfrac{8}{2}=4\) (m)

b. Công nâng vật là:

\(A=P.h=410.4=1640\) (J)

c. Hiệu suất của ròng rọc là:

\(H=\dfrac{A_{ci}}{A_{tp}}=\dfrac{P.h}{F_k.s}=\dfrac{420.4}{250.8}=84\)%

Chúc em học tốt.

6 tháng 7 2021 lúc 11:02

Aci là gì ạ

9 tháng 9 2021 lúc 15:20

giúp mình zới mn