Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 4 2019 lúc 5:15

Hình vẽ:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Tứ giác GHIK là hình vuông

4 tháng 8 2021 lúc 8:05

a)\(1,5-2\left|x\right|=-0,5\)

\(\Leftrightarrow2\left|x\right|=1,5+0,5\)

\(\Leftrightarrow\left|x\right|=1\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=1\\x=-1\end{matrix}\right.\)

28 tháng 8 2017 lúc 20:35

Hình vẽ:

Tứ giác GHIK là hình vuông.21 tháng 12 2017 lúc 20:42

Hình vẽ:

Tứ giác GHIK là hình vuông.

25 tháng 10 2021 lúc 21:18

giúp e với ạ. 10h e phải nộp r

😟😟😢😢

25 tháng 10 2021 lúc 21:18

\(=\left(\dfrac{4}{23}+\dfrac{19}{23}\right)+\left(4+\dfrac{5}{6}+0.5+1.5\right)-\dfrac{5}{16}\)

\(=\dfrac{11}{16}+5+\dfrac{5}{6}\)

\(=\dfrac{11}{16}+\dfrac{36}{5}\)

\(=\dfrac{631}{80}\)

6 tháng 8 2017 lúc 19:37

\(\left(\frac{1}{4}x-1,5\right)+\left(\frac{5}{6}-3\right)-\left(\frac{5}{8}x-0,5\right)=45\)

\(\frac{1}{4}x-1,5-\frac{13}{6}-\frac{5}{8}x+0,5=45\)

\(-\frac{3}{8}x-\frac{19}{6}=45\)

\(-\frac{3}{8}x=\frac{289}{6}\)

       \(\Rightarrow x=-\frac{1156}{9}\)

6 tháng 8 2017 lúc 19:49

cảm ơn bạn anh nha mà cho em hỏi tại sao x lại ghép đc với nhau z?

23 tháng 10 2017 lúc 12:38

\(\left|x-1\right|+2C=\left|x-1,5\right|+\left|1-x\right|\\ \Leftrightarrow\left|x-1\right|+2C=\left|x-1,5\right|+\left|x-1\right|\\ \Rightarrow2C=\left|x-1,5\right|\ge0\\ \Rightarrow C\ge0\)

Để C=0 thì

\(\left|x-1,5\right|=0\\ \Leftrightarrow x-1,5=0\\ \Leftrightarrow x=1,5\)

Vậy...

23 tháng 10 2017 lúc 13:26

cái này sai r mk xóa nhé

Đề full ko phải vệ,có lẽ bạn đó viết quá gần

2,8:0,5=|x-1|:1,5

|x-1|:1,5=5,6

|x-1|=8,1

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8,1\\x-1=-8,1\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=9,1\\x=-7,1\end{cases}}\)

Vậy x=9,1 hoặc x=-7,1

8 tháng 10 2019 lúc 12:58

\(2,8:0,5=\left|x-1\right|:1,5\)

\(\Rightarrow5,6=\left|x-1\right|:1,5\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|=5,6.1,5\)

\(\Rightarrow\left|x-1\right|=8,4\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x-1=8,4\\x-1=-8,4\end{cases}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8,4+1\\x=-8,4+1\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=9,4\\x=-7,4\end{cases}}}\)

Vậy \(x\in\left\{9,4;-7,4\right\}\)

Chúc em học tốt nhé!

18 tháng 5 2017 lúc 22:05

Gọi 4 số cần tìm lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d \(\ne0\) )

Theo đề ta có: \(\dfrac{5}{9}a=0,5b=\dfrac{2}{9}c=1,5d\)

\(\Rightarrow\dfrac{5a}{9}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{2c}{9}=\dfrac{3d}{2}\)

\(\Rightarrow\dfrac{a}{\dfrac{9}{5}}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{c}{\dfrac{9}{2}}=\dfrac{d}{\dfrac{2}{3}}\)

và a + b + c + d = 2690

Áp dụng t/c của dãy tỉ số = nhau ta có:

\(\dfrac{a}{\dfrac{9}{5}}=\dfrac{b}{2}=\dfrac{c}{\dfrac{9}{2}}=\dfrac{d}{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{a+b+c+d}{\dfrac{9}{5}+2+\dfrac{9}{2}+\dfrac{2}{3}}=\dfrac{2690}{\dfrac{269}{30}}=300\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=300\cdot\dfrac{9}{5}\\b=300\cdot2\\c=300\cdot\dfrac{9}{2}\\d=300\cdot\dfrac{2}{3}\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}a=540\\b=600\\c=1350\\d=200\end{matrix}\right.\)

Vậy 4 số cần tìm là .............................

3 tháng 8 2016 lúc 12:15

1)\(x+0,5+x+1,5+x+2,5=33\)

\(\Leftrightarrow3x=33-0,5-1,5-2,5=28,5\)

\(\Leftrightarrow x=9,5\)

2)\(\left(x+0,9\right)\left(1-0,4\right)=2412\)

\(\Leftrightarrow\left(x+0,9\right)\cdot0,6=2412\)

\(\Leftrightarrow x+0,9=4020\)

\(\Leftrightarrow x=1019,1\)