Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

24 tháng 6 lúc 22:01

\(\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{2}{9}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{5}{12}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{2\times2}{9\times2}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{5\times3}{12\times3}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{4}{18}-\dfrac{1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1}{36}-\dfrac{15}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{4-1}{18}\right)+\dfrac{7}{8}:\left(\dfrac{1-15}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\dfrac{3}{18}+\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{14}{36}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\dfrac{1}{6}+\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{7}{18}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{1}{6}+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\right]\\ =\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{1\times3}{6\times3}+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\right]\\ =\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{3}{18}+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\right]\) 

\(=\dfrac{7}{8}:\left[\dfrac{3+\left(-7\right)}{18}\right]\\ =\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{4}{18}\right)\\ =\dfrac{7}{8}:\left(-\dfrac{2}{9}\right)\\ =\dfrac{7}{8}\times\left(-\dfrac{9}{2}\right)\\ =\dfrac{7\times\left(-9\right)}{8\times\left(2\right)}\\ =-\dfrac{63}{16}.\) 

25 tháng 6 lúc 9:14

`7/8 : ( 2/9 - 1/18) + 7/8 : ( 1/36 - 5/12)`

` = 7/8 : ( (2xx2)/(9xx2) - 1/18) + 7/8 : ( 1/36 - (5xx3)/(12xx3) )`

`=  7/8 : ( 4/18 -1/18) + 7/8 : ( 1/36 - 15/36)`

`= 7/8 : ( (4-1)/18) + 7/8 : ( (1-15)/36)`

` = 7/8 : 3/18 + 7/8 : (-14)/36`

`= 7/8 : 1/6 + 7/8 : (-7)/18`

`= 7/8 xx 6 + 7/8 xx (-18)/7`

` = 7/8 xx ( 6 + (-18)/7)`

`= 7/8 xx 24/7`

`= (7xx24)/(8xx7)`

`= 168/56`

`=3`

7 tháng 3 2021 lúc 19:45

An có 6 quả cam

7 tháng 3 2021 lúc 19:45

6 quả. k cho mk nhé

4 tháng 4 2019 lúc 22:25

x^2=64-y^2

x=\(\sqrt{64-y^2}\)

4 tháng 4 2019 lúc 22:26

Sai nha bạn Hoàng Nguyễn Văn chưa biết 64-y^2 >0 chưa mà đòi dùng căn

6 tháng 1 2018 lúc 10:46

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 10: Bé hơn. Dấu | Hay nhất Giải VBT Toán 1

 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 10: Bé hơn. Dấu | Hay nhất Giải VBT Toán 1

7 tháng 6 lúc 12:36

1<2

1<5

3<4

2<5

3<5

2<4

1<4

2<3

tick nha

1 tháng 6 2019 lúc 3:32

Muốn tìm độ dài đoạn thẳng AC ta lấy độ dài đoạn thẳng AB cộng với độ dài đoạn thẳng BC.

Đoạn thẳng AC dài số xăng-ti-mét là:

   3 + 6 = 9 (cm)

   Đáp số: 9 cm.

3 tháng 5 lúc 8:46

Đoạn thẳng AC dài số cm là :
         3+6=9 ( cm )
                Đáp số: 9 cm
     

30 tháng 1 2017 lúc 6:52

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

An nuôi    : 25 con gà

An nuôi    : 14 con vịt

An nuôi    : … con?

Bài giải

An nuôi được là:

    25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 con.

3 tháng 5 lúc 8:51

Tóm tắt:
An nuôi : 25 con gà 
An nuôi : 14 con vịt 
An nuôi : .... gà và vịt ?
Bà giải 
An nuôi số con gà và vịt là :
      25+14= 39 ( con)
                 Đáp số : 39 con gà và vịt

15 tháng 8 2018 lúc 5:57

Lời giải chi tiết:

84 = 80 + 4 42 = 40 + 2 55 = 50 + 5
77 = 70 + 7 91 = 90 + 1 39 = 30 + 9
28 = 20 + 8 63 = 60 + 3 99 = 90 + 9
3 tháng 5 lúc 10:03

84=80+4                    42=40+2                      55=50+5

77=70+7                    91=90+1                      39=30+9

28=20+8                    63=60+3                      99=90+9

27 tháng 10 2018 lúc 18:32

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ngăn thứ nhất    : 40 quyển sách

Ngăn thứ hai     : 50 quyển sách

Cả hai ngăn       : … quyển sách?

Bài giải

Cả hai ngăn có số quyển sách là:

    40 + 50 = 90 (quyển sách)

Đáp số: 90 quyển.

16 tháng 12 2018 lúc 14:59

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 103: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

22 tháng 7 2019 lúc 15:51

Lời giải chi tiết:

Ba mươi: 30 ; Bảy mươi bảy: 77 ;
Tám mươi mốt: 81 Mười ba: 13 ;
Bốn mươi tư: 44 ; Mười: 10
Mười hai: 12 ; Chín mươi sáu: 94 ;
Chín mươi chín: 99 Hai mươi: 20 ;
Sáu mươi chín: 69 ; Bốn mươi tám: 48
16 tháng 1 2019 lúc 18:21

- Đọc các thông tin đã cho và yêu cầu của bài toán trong tóm tắt.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số hình tròn ban đầu trừ đi số hình tròn đã tô màu.

Số hình tròn không tô màu là:

   15 - 4 = 11 (hình tròn)

   Đáp số: 11 hình tròn.