• Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 5
    Giá: Miễn phí
Thảo luận

Lê Đặng Thái Thịnh Zues 15/02/2017 lúc 20:37

tick

Nguyễn Đoàn Chí Kiệt 19/02 lúc 19:12

m=nn

ê=ee trong telex

t=-i

q=oi

u=ii

á=as trong telex

Đỗ Đường Hùng Hôm qua lúc 21:40

What's wrong with you?

Đặng Khánh Linh 14/02/2017 lúc 18:18

Diện tích một mặt là : 2.5 x 2.5 = 6.25 ( cm2 )

Diện tích toàn phần là : 2.5 x 2.5 x 6 37.5 ( cm2)

Thể tích là : 2.5 x 2.5 x 2.5 = 15.625

đúng nha

Đỗ Đường Hùng Hôm qua lúc 21:41

1 mặt: 6,25 cm2.

S toàn phần: 37,5 cm2.

Thể tích: 15,625cm3.

Lê Đặng Thái Thịnh Zues 15/02/2017 lúc 20:38

84 hình

Đỗ Đường Hùng Hôm qua lúc 21:42

84

Hoàng Hải
Trả lời
7

05/02/2017 lúc 21:56

nguyễn hoàng ý nhi 07/02/2017 lúc 21:09

Đếm ko nổi,nhiều quá!

nguyen le duy ngoc 08/02/2017 lúc 19:35

18

 

Công Chúa Tình Yêu 14/02/2017 lúc 11:00

??????????chịu

Minh Mèo
Trả lời
6

04/02/2017 lúc 19:43

Hoàng Hải 05/02/2017 lúc 21:57

wtf !

Linhcute 06/02/2017 lúc 20:32

wtf

nghĩaminecraft 07/02/2017 lúc 12:49

mày sẽ bị die

nghĩaminecraft
Trả lời
4

31/01/2017 lúc 20:11

Minh Mèo 04/02/2017 lúc 19:39

nghĩaminecraft 07/02/2017 lúc 12:48

nguyễn hoàng ý nhi 07/02/2017 lúc 21:07

là sao


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: