• Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 3
    Giá: Miễn phí
Thảo luận

Vu Hoang Kim My 18/06/2017 lúc 08:28

1 Nhất

2 nhì

3 tam

4 tứ

5 ngũ

6 lục

7 thất

8 bát

9 cửu

10 thập

Vu Hoang Kim My 16/06/2017 lúc 19:57

100 : + ( 50 + 30 ) = 90

Vu Hoang Kim My 16/06/2017 lúc 20:05

= 90

Nguyễn Vũ Hào 23/04/2017 lúc 16:42

là cách tính chu vi hình chữ nhật

Nguyễn Đăng Khôi 12/04/2017 lúc 10:15

?????

!!!!!!!!!!!

Vu Hoang Kim My 16/06/2017 lúc 20:09

nhất

nhì

tam

tứ

ngũ

lục

thất

bát

cửu

thập

Ha Phuc 25/03/2017 lúc 17:24

120x120=2400

Nguyễn Đăng Khôi 28/03/2017 lúc 18:49

đúng zồi!Nhưng mà quá hạn rồi nên không chấp nhận nữa.Thôi bạn trả lời sau nhé.

Lê Mạnh Tiến Đạt 06/04/2017 lúc 20:36

120 x 120 = 2400

Ok chưa 

Đỗ Công Minh 26/03/2017 lúc 19:23

là 1 tiếng

 

Đỗ Công Minh 03/04/2017 lúc 21:19

nhầm là 2 tiếng


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: