• Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 3
    Giá: Miễn phí
Thảo luận

Nguyễn Bá Hùng 19/01/2017 lúc 17:03

Xét a+b=(a-b)x3:

a+b=3a-3b

a=3a-3b-b

a=3a-(3b+b)

a=3a-4b

3a-a=4b

2a=4b

=>a=2b              (1)

Xét (a+b)x2=axb:

Từ (1) ta có:

(2b+b)x2=2bxb

3bx2=2bxb

3b=2bxb:2

3b=bxb

3=bxb:b

3=b

=>b=3

=>a=2b=2x3=6

Vậy a=6,b=3

Nguyễn Huyền Phương 13/01/2017 lúc 21:33

bài 137 là bài gì vậy bạn .:)

 

Nguyễn Thị Thu Thủy 15/01/2017 lúc 20:29

Vậy thì còn gì nữa . 

Phạm Ánh Dương 20/01/2017 lúc 21:28

có câu trả lời rùi đó tự đi mà coi

 


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: