Thảo luận

Nguyễn Thị Thu Thủy 22/11/2017 lúc 15:25

bạn ghi zì zậy

ChessEvanDik 07/12/2017 lúc 19:36

đúng

Văn Điinh Hùng 25/02/2018 lúc 11:34

Bạn ấy ghi giảm tiền hay sao ấy 

Nguyễn Thị Thu Thủy 22/11/2017 lúc 15:26

nghĩa là gì mình chưa học

Đào Thị Phương Lan 28/12/2017 lúc 15:15

là nào


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: