Thảo luận

Bubble Princess 14/07/2017 lúc 13:58

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

 

Nguyễn Kha 26/07/2017 lúc 09:44

Ví dụ: Dãy các chữ số lặp lại trong biểu diễn thập phân của các số thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là chu kỳ, và số các chữ số trong chu kỳ này có thể chứng minh được rằng không vượt quá ... Một cách tổng quát, trong một hệ cơ số bất kỳ, các chữsố sau dấu phẩy của số hữu tỷ là hữu hạn hoặc vôhạn tuần hoàn.

Nguyễn Kha 26/07/2017 lúc 09:44

mách

 

Trả lời
2

23/06/2017 lúc 15:31

Nguyễn Kha 27/07/2017 lúc 20:56

khùng

Nguyễn Kha 03/08/2017 lúc 11:03

xin lỗi

 

Phạm Trung Kiên 27/06/2017 lúc 08:31

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

yuki usagi 09/07/2017 lúc 15:59

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nguyễn Đăng Khôi 19/07/2017 lúc 14:29

??????????????????????????????????????????????????????????????????


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: