Thảo luận

Nguyễn Thị Thu Thủy 22/11 lúc 15:25

bạn ghi zì zậy

Nguyễn Thị Thu Thủy 22/11 lúc 15:26

nghĩa là gì mình chưa học

Bubble Princess 14/07/2017 lúc 13:58

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương và mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

 

Nguyễn Kha 26/07/2017 lúc 09:44

Ví dụ: Dãy các chữ số lặp lại trong biểu diễn thập phân của các số thập phân vô hạn tuần hoàn được gọi là chu kỳ, và số các chữ số trong chu kỳ này có thể chứng minh được rằng không vượt quá ... Một cách tổng quát, trong một hệ cơ số bất kỳ, các chữsố sau dấu phẩy của số hữu tỷ là hữu hạn hoặc vôhạn tuần hoàn.

Mavis Fairy Tail 05/10/2017 lúc 18:04

số thập phân hữu hạn là những số có điểm dừng (có nghĩa là số thập phân nhất định mà ko kéo dài mãi mãi)

Nguyễn Kha 26/07/2017 lúc 09:44

mách

 

Nguyễn Thị Thu Thủy 22/11 lúc 15:23

a nghĩa là zì zậy


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: