câu 1

hai người đầu đa chết , hai người sau đa sống vì biết hợp tác

câu2

hai người đầu đa chết còn hai người sau đa sống

câu 3

phải biết đoàn kết thì mới có thành công