Solve the crossword puzzle using the clues below.

Across Down

2. a tall plant with large yellow flowers and edible seeds

4. the final or first day of the week (in some countries)

5. when the sun disappears below the horizon

7. when the sun appears over the horizon

1. sore, red skin from too much sun

2. an outdoor device that shows the time by shadows on a dial

3. a type of hat worn by pioneer women to protect them from the sun

4. rays of sunlight

6. the star nearest to Earth

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 5 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/10/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 15/10/2021.

Lưu ý: Câu trả lời bao gồm: Số thứ tự hàng ngang/dọc + đáp án

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 53!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.