Complete the crossword puzzle.

ACROSS

1. Spanish girlfriend

6. Sudoku-solving skill

7. Took the Tesla

8. Chowhound

9. "____ Hope" (one-time soap opera)

DOWN

1. Birch family tree

2. Coral reef eel

3. "____ Woman" (Ray Charles single)

4. Particular

5. Some laptops

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 5 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 09/07/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 09/07/2021. 

Chú ý: Câu trả lời phải bao gồm: Số thứ tự hàng dọc/ngang + câu trả lời

Đáp án:

ACROSS

1. AMIGA

6. LOGIC

7. DROVE

8. EATER

9. RYANS

DOWN:

1. ALDER

2. MORAY

3. I GOT A

4. GIVEN

5. ACERS

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 39!

------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.