Each problem consists of three statements. Based on the first two statements, the third statement may be true, false, or uncertain.

1. Tanya is older than Eric.

    Cliff is older than Tanya.

    Eric is older than Cliff.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

2. Blueberries cost more than strawberries.

    Blueberries cost less than raspberries.

    Raspberries cost more than strawberries and blueberries.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

3. All the tulips in Zoe's garden are white.

    All the pansies in Zoe's garden are yellow.

    All the flowers in Zoe's garden are either white or yellow.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

4. The temperature on Monday was lower than on Tuesday.

    The temperature on Wednesday was lower than on Tuesday.

    The temperature on Monday was higher than on Wednesday.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

5. Three pencils cost the same as two erasers.

    Four erasers cost the same as one ruler.

    Pencils are more expensive than rulers.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

6. Apartments in the Riverdale Manor cost less than apartments in The Gaslight Commons.

    Apartments in the Livingston Gate cost more than apartments in The Gaslight Commons.

    Of the three apartment buildings, the Livingston Gate costs the most.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

7. All the offices on the 9th floor have wall-to-wall carpeting.

    No wall-to-wall carpeting is pink.

    None of the offices on the 9th floor has pink wall-to-wall carpeting.

    If the first two statements are true, the third statement is _______. (true/ false/ uncertain)

---------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Tham dự bài thi phía dưới. 5 bạn có câu trả lời nhanh nhất và chính xác sẽ được cộng 2 tháng VIP. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 18/06/2021. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 18/06/2021.

Đáp án:

1. false

2. true

3. uncertain

4. uncertain

5. false

6. true

7. true

Chúc mừng các bạn có tên trong bảng vàng đã nhận được giải thưởng Fun English 36!

--------------

Các bạn đạt giải kì trước chú ý: Các bạn mở hộp tin nhắn để nhận giải thưởng. Trong trường hợp không nhận được tin nhắn thì các bạn liên hệ với tài khoản Admin.