Hình thức trình bày: Bài thuyết trình với chủ đề "Hiện trạng một số bạn hiện nay đua đòi ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với học sinh" từ đó đưa ra lời khuyên