Admin như cc

Duyệt chậm như cức

Lúc cần đ** đc

Làm ăn kiểu loz j v  ?limdim

 

Olm như loz

hơi tí lại trừ điểm, khóa nick

Với cả chúng m bị ngáo chó à   ?

mak suốt ngày spam thế  

 

                                        NHƯ LỒN

toàn trẻ trâu

Địt mẹ chúng mày

Như cc