Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Viết các đơn vị đo dưới dạng số thập phân
Nội dung bài giảng

Ta có thể dễ dàng chuyển đối số đo khối lượng, độ dài hay diện tích. Khi đối từ đơn vị nọ sang đơn vị kia, ta có thể sử dụng số thập phân để biểu diễn các giá trị của đơn vị đo đó.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn