Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Nội dung bài giảng

Có ba vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn:
- Đường thẳng và đường tròn cắt nhau: Có hai giao điểm, đường thẳng được gọi là cát tuyến, khoảng cách từ tâm tới đường thẳng nhỏ hơn bán kính.
- Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau: Có một giao điểm, đường thẳng được gọi là tiếp tuyến, khoảng cách từ tâm tới đường thẳng bằng bán kính.
- Đường thẳng và đường tròn không giao nhau: Không có giao điểm, khoảng cách từ tâm tới đường thẳng lớn hơn bán kính.
Để chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, ta có hai cách:
- Chứng minh khoảng cách từ tâm tới đường thẳng bằng đúng R.
- Chứng minh đường thẳng d đi qua một điểm A trên đường tròn (O) và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn