Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ước và bội
Nội dung bài giảng

Bội và ước là hai khái niệm mới với học sinh lớp 6. Tuy nhiên chúng lại là nền tảng để phát triển các kiến thức về sau như ước chung, bội chung, bội chung nhỏ nhất, ước chung lớn nhất,.. Chính vì thế các em cần nắm vững phần lý thuyết quan trọng này. Video đã trả lời các câu hỏi:
- Bội và ước là gì?
- Tính chất của bội và ước.
- Cách tìm bội và ước của một số.
- Cách giải quyết một số bài tâp về ước và bội.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn