Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ước chung và bội chung
Nội dung bài giảng

Bài giảng giúp học sinh:
- Nắm được định nghĩa bội chung, ước chung.
- Biết được cách tìm bội chung, ước chung của các số.
- Biết cách tư duy để tìm ra lời giải của bài toán về ước chung, bội chung.
- Chuẩn bị kiến thức để học về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn