Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ước chung lớn nhất
Nội dung bài giảng

Muốn tìm  ƯCLN của hai hay nhiều thừa số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:
   Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
   Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
   Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn