Tứ giác nội tiếp
Nội dung bài giảng

- Tứ giác nội tiếp là tứ giác có 4 đỉnh cùng nằm trên một đường tròn.
- Tổng hai góc đối nhau trong một tứ giác nội tiếp bằng 180^o
- Có 4 dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn