Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Trung điểm của đoạn thẳng
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày lý thuyết và một số bài tập về trung điểm của đoạn thẳng.
- Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB).
-  Nếu cho M là trung điểm AB thì M nằm giữa AB và MA = MB.
- Trung điểm của AB còn được gọi là điểm chính giữa AB.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn