Trung điểm của đoạn thẳng
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày lý thuyết và một số bài tập về trung điểm của đoạn thẳng.
- Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB).
-  Nếu cho M là trung điểm AB thì M nằm giữa AB và MA = MB.
- Trung điểm của AB còn được gọi là điểm chính giữa AB.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn