Tổng ba góc trong tam giác
Nội dung bài giảng

Chương II Hình học lớp 7 chủ yếu trình bày về các tính chất của tam giác, các trường hợp tam giác bằng nhau và mối quan hệ giữa các yêu tố trong tam giác. Bài mở đầu của chương này là "Tổng ba góc trong tam giác".
Nội dung chính của bài giảng:
- Phát biểu và chứng minh định lý tổng ba góc trong tam giác.
- Định nghĩa góc ngoài và một số tính chất của góc ngoài.
- Bài tập củng cố kiến thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn