Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính chất phép nhân số nguyên
Nội dung bài giảng

+ Một số tính chất của phép nhân số nguyên:
- Tính chất giao hoán
- Tính chất kết hợp
- Tính chất nhân với số 1, (-1)
- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng/ trừ
+ Bội và ước của số nguyên
+ Tính chất:
- Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c.
- Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b.
- Nếu hai số a, b chia hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn