Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
Nội dung bài giảng

Phép cộng có hai tính chất quan trọng là:
- Tính chất giao hoán: Nếu đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.
- Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
                        a + b + c = (a + b) +c = a + (b + c)
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn