Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
Nội dung bài giảng

Phép cộng có hai tính chất quan trọng là:
- Tính chất giao hoán: Nếu đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.
- Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:
                        a + b + c = (a + b) +c = a + (b + c)
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn