Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Nội dung bài giảng

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau được ứng dụng nhiều trong các dạng toán tìm số liên quan tới tỉ lệ. Tuy nhiên trong khi biến đối học sinh vẫn còn mắc những sai sót và chưa nắm được phương pháp cụ thể giải quyết các bài toán. Bài giảng trình bày các làm một số bài toán thường gặp sử dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn