Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tìm chữ số tận cùng
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày một số phương pháp tìm các chữ số tận cùng của một lũy thừa hoặc một biểu thức lũy thừa. Ta có thể tìm chữ số tận cùng của một biểu thức dựa trên các qui tắc sau:

- Một số tự nhiên bất kỳ nâng lên lũy thừa bậc 4k + 1 đều không thay đổi chữ số tận cùng

- Các số có tận cùng là 0, 1, 5, 6 khi nâng lên lũy thừa bất kỳ đều không thay đổi chữ số tận cùng

- Các số tận cùng là 4 và 9 khi nâng lên lũy thừa bậc lẻ đều không thay đổi chữ số tận cùng

- Các số tận cùng là 3, 7, 9 khi nâng lên lũy thừa bậc 4n đều có chữ số tận cùng là 1

- Các số tận cùng là 2, 4, 8 khi nâng lên lũy thừa bậc 4n đều có chữ số tận cùng là 6