Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tia
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày định nghĩa và tính chất của tia. Bên cạnh đó là một số bài tập cơ bản để cùng cố kiến thức về tia, ví dụ như:
Cho 5 điểm A, B, C, M, N sao cho: Điểm C nằm giữa hai điểm A và B, Điểm M nằm giữa hai điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm B và C. Khi đó:
a, Tia CM trùng với tia nào? Tại sao?
b, Tia CN trùng với tia nào? Tại sao?
c, Vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N.
Học Toán hiểu quả cùng Online Math - http://olm.vn