Tỉ lệ thuận
Nội dung bài giảng

-  Định nghĩa: 
Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác 0, thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k). Ngược lại, đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ 1/k.
- Tính chất.
+ Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.
+Tỉ số hai hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn