Tỉ lệ nghịch
Nội dung bài giảng

1, Định nghĩa
Nếu hai đại lượng x và y liên hệ với nhau theo công thức y = a/x , với a là một số khác 0 thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.
2. Tính chất
- Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ nghịch).
- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn