Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Thống kê - Phần 2
Nội dung bài giảng

Thống kê có vai trò rất quan trong trong đời sống. Bài giảng này, OLM giới thiệu:
- Khái niệm, công thức tính và ý nghĩa của số trung bình cộng.
- Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất  trong bảng tần số.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn