Tam giác cân
Nội dung bài giảng

Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.
Tính chất:
- Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.
- Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.
Tam giác đều:
Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
Tính chất:
Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 60 độ.
Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì tam giác đó đều.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn