So sánh phân số
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra một số cách để so sánh các phân số:
- Rút gọn phân số.
- Quy đồng phân số.
- So sánh với 1.
- So sánh phần bù.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn