Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Số nguyên tố
Nội dung bài giảng

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Các số nguyên tố khác 2 đều là số lẻ.

Bài giảng giới thiệu về một số đặc trưng của số nguyên tố và một số dạng toán liên quan đến số nguyên tố, cách phân tích một số thành các thừa số nguyên tố.