Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Số nguyên
Nội dung bài giảng

Bài giảng số nguyên âm, đại số 6 bao gồm các nội dung lý thuyết sau:
- Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
- Tập hợp số nguyên âm là tập hợp số đối của tập hợp số nguyên dương.
- Giá trị tuyệt đối của số nguyên là khoảng các từ điểm biểu diễn số đo tới điểm 0 trên trục số. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn