Số hữu tỉ
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra định nghĩa số hữu tỉ, mối quan hệ giữa tập số tự nhiên, tập số nguyên và tập số hữu tỉ.
Bên cạnh đó OLM cũng nêu ra các bài tập liên quan tới nhận biết và so sánh các số hữu tỉ.
Số hữu tỉ lớn hơn 0 được gọi là số hữu tỉ dương.
   Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 được gọi là số hữu tỉ âm.
   Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ âm, cũng không là số hữu tỉ dương.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn