Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
Nội dung bài giảng

Nội dung của hai quy tắc:
- Quy tắc dấu ngoặc : 
+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng có trong dấu ngoặc: dấu "+“ thành dấu "−“ và dấu "−“ thành dấu "+".
+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+“ ở đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
- Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải
 đổi dấu số hạng đó: dấu "+“ đổi thành dấu "−“, dấu "−“ đổi thành dấu "+".
Bài giảng cũng đề cập tới tổng đại số:
Trong một tổng đại số ta có thể :
+ Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng :