Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế
Nội dung bài giảng

Nội dung của hai quy tắc:
- Quy tắc dấu ngoặc : 
+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "−“ đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng có trong dấu ngoặc: dấu "+“ thành dấu "−“ và dấu "−“ thành dấu "+".
+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+“ ở đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.
- Quy tắc chuyển vế:
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải
 đổi dấu số hạng đó: dấu "+“ đổi thành dấu "−“, dấu "−“ đổi thành dấu "+".
Bài giảng cũng đề cập tới tổng đại số:
Trong một tổng đại số ta có thể :
+ Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng :