Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Quy đồng phân thức
Nội dung bài giảng

1. Cách tìm mẫu thức chung:
- Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử.
- Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà:
+ Hệ số của mẫu thức chung là BCNN của các hệ số trong các mẫu phân thức đa cho.
+ Lấy số mũ cao nhất của mỗi cơ số của luỹ thừa có mặt trong các mẫu thức.
2. Quy đồng mẫu thức
- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
- Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức.
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng 
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn