Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương trình bậc nhất một ẩn
Nội dung bài giảng

1. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng: ax + b = 0, trong đó a, b là các số cho trước, a khác 0.
Phương trình bậc nhất một ẩn có duy nhất một nghiệm.
2. Hai phương trình tương đương là hai phương trình có chung tập nghiệm.
3. Các quy tắc để biến đối phương trình:
a/ Quy tắc chuyển vế: Trong một phương trình, ta có thể chuyển hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.               
b/ Quy tắc nhân với một số: Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0.
     Trong một phương trình, ta có thể chia cả hai vế với cùng một số khác 0.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn